List/Grid

Tag Archives: Thông tư 07/2009/TT- BTNMT

Thông tư  07/2009/TT- BTNMT ngày 10/07/2009

Thông tư 07/2009/TT- BTNMT ngày 10/07/2009

Thông tư  07/2009/TT- BTNMT ngày 10/07/2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu nhập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.