List/Grid

Tag Archives: Thông tư 06/2009/TT- BTNMT

Thông tư  06/2009/TT- BTNMT ngày 18/06/2009

Thông tư 06/2009/TT- BTNMT ngày 18/06/2009

Thông tư  06/2009/TT- BTNMT ngày 18/06/2009 quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ.