List/Grid

Tag Archives: Thông tư 03/2009/TT-BGDĐT

Thông tư 03/2009/TT- BGDĐT ngày 16/02/2009

Thông tư 03/2009/TT- BGDĐT ngày 16/02/2009

Thông tư 03/2009/TT- BGDĐT ngày 16/02/2009 ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa- Nghệ thuật, trình độ đại học.

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá – nghệ thuật, trình độ đại học