List/Grid

Tag Archives: Thông tư 02/2011/TT-BGTVT

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/02/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/02/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.