List/Grid

Tag Archives: Thiếu uý lên trung uý

Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 30/12/1981

Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 30/12/1981

 Luật Về Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nhằm Để góp phần xây dựng Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;