List/Grid

Tag Archives: thiết kế đô thị

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp Đđiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.