List/Grid

Tag Archives: thiết bị vô tuyến điện

Nghị định của Chính phủ số 24/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 24/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về tần số vô tuyến điện