List/Grid

Tag Archives: thay đổi thành viên

Quyết định 3736/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 3736/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 3736/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 29/07/2008 quy định về  việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận.