List/Grid

Tag Archives: tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp.

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.