List/Grid

Tag Archives: thanh tra hành chính

Luật Thanh tra số 22/2004/QH11

Luật Thanh tra số 22/2004/QH11

Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.
Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra.