List/Grid

Tag Archives: thanh tra Công an nhân dân

Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân.