List/Grid

Tag Archives: thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011

Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011

Thông tư số 50/2011/TT-BTC ngày 27/04/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư  04/2009/TT- BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư 04/2009/TT- BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư 04/2009/TT- BGTVT ngày 08/05/2009 quy định tiêu chuẩn giám đốc sở giao thông vận tải thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm văn hóa tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009 do Bộ Khoa học & Công nghệ – Bộ Nội vụ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/05/2009 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định về trách nhiệm và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cả nước.