List/Grid

Tag Archives: thành phố thuộc tỉnh

Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Số 19-LCT Ngày 26-7-1960 Công Bố Luật Tổ Chức Toà Án Nhân Dân

Lệnh Của Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Số 19-LCT Ngày 26-7-1960 Công Bố Luật Tổ Chức Toà Án Nhân Dân

Luật tổ chức Toà án nhân dân đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960. Luật tổ chức Toà án nhân dân quy định tổ chức các Toà án nhân dân.

Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 172/2004/nđ-cp ngày 29 tháng 9 năm 2004 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xà, thành phố thuộc tỉnh.