List/Grid

Tag Archives: thăm dò dầu khí

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2008 về quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.