List/Grid

Tag Archives: Thái Nguyên

Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ncugày 31 tháng 12 năm 200ả 8 Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh giới hành chính huyện Đồng Hủy để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.