List/Grid

Tag Archives: thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ

Thông tư số 108/2009/TT-BQP ngày 11/11/2009

Thông tư số 108/2009/TT-BQP ngày 11/11/2009

Thông tư số 108/2009/TT-BQP ngày 11/11/2009 quy định thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2010.