List/Grid

Tag Archives: Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009

Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009

Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.