List/Grid

Tag Archives: thủy sản

Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18-11-2004

Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18-11-2004

Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18-11-2004 của Chính phủ Quy định Quản lý hoạt động Thuỷ sản của tàu cá Nước ngoài trong vùng Biển của Việt Nam

Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006

Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006

Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 do Chính phủ ban hành quy định về phát triển ngành nghề nông thôn.