List/Grid

Tag Archives: thủ tục kiểm dịch

Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010

Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010

Thông tư số 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.