List/Grid

Tag Archives: thủ tục đánh giá và công nhận

Thông tư số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12/8/2010

Thông tư số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12/8/2010

Thông tư số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12/8/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em.