List/Grid

Tag Archives: thủ tục đăng ký

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999 của Chính phủ Quy định Danh mục và Chế độ, Thủ tục Đăng ký, Quản lý phương tiện Kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Lực lượng thường trực của Quân đội

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006

 Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.