List/Grid

Tag Archives: thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm

Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.