List/Grid

Tag Archives: thủ tục của Quỹ tín dụng nhân dân

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 16/12/2008

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 16/12/2008

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNNngày 16/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước