List/Grid

Tag Archives: thời hạn định kỳ

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ  chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức.