List/Grid

Tag Archives: thời giờ nghỉ ngơi

Tư vấn về pháp luật lao động

Tư vấn về pháp luật lao động

Luật Gia Phạm là một hãng luật chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật lao động và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động.

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011 của Bộ Giao Thông vận tải ngày 01 tháng 06 năm 2011 Hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không.

Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 01-03-1999

Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 01-03-1999

Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 01-03-1999, bổ sung Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính Phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,