List/Grid

Tag Archives: thỏa thuận quốc tê

Thông tư số 65/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008

Thông tư số 65/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008

Thông tư số 65/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế