List/Grid

Tag Archives: thị xà Hội An

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999 của Chính phủ quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính để thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An, huyện Hiên và đổi tên huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam

Nghị định của Chính phủ số 20/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 20/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 20/2004/NĐ – CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập phường, xà thuộc thị xà Hội An và các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam