List/Grid

Tag Archives: Thị trấn huyện Lỵ

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999 của Chính phủ. Quy định thành lập Thị trấn huyện Lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nnam, Đức Linh, Tánh Lnh, tỉnh Bình Thuận