List/Grid

Tag Archives: thị phần khống chế

Quyết định số 1622/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008

Quyết định số 1622/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008

Quyết định số 1622/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị… Read more »

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT do Chính Phủ ban hành ngày 29/10/2008

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT do Chính Phủ ban hành ngày 29/10/2008

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.