List/Grid

Tag Archives: Thể thao và Du lịch

Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/08/2009

Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/08/2009

Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/08/2009 do Chính Phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ Văn hoá, Thể Thao, Du lịch ban hành quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/09/2008

Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/09/2008

Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/09/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thể Thao và  Du Lịch ban hành ngày 31/07/2008  quy định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007 về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch