List/Grid

Tag Archives: thềm lục địa

Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/06/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 quy định về biên giới quốc gia; chế độ pháp lý về biên giới quốc gia; xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới; chế độ pháp lý, quy chế quản lý và bảo vệ vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do pháp luật Việt Nam quy định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
 

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước cộng hòa xà hội chủ nghĩa việt nam.