List/Grid

Tag Archives: Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA do bộ Y Tế và Bộ Công An ban hành ngày 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 của Bộ Y tế và Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV