List/Grid

Tag Archives: thẻ bảo hiểm y tế

Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Nghị định của Chính phủ số 63/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 ban hành điều lệ bảo hiểm y tế.