List/Grid

Tag Archives: thẩm định

Thông tư 16/2009/TT- BGTVT ngày 05/08/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGTVT ngày 05/08/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGTVT ngày 05/08/2009 quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.

Thông tư  21/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 21/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư  21/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn.

Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008

Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008

Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 ban hành hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

Quyết định số12/2008/QĐ-BXD ngày 26/09/2008

Quyết định số12/2008/QĐ-BXD ngày 26/09/2008

Quyết định số12/2008/QĐ-BXD ngày 26/09/2008 của Bộ Xây dựng  ban hành Quy chế Quản lý và sử uungj nguồn hỗ trợ phát trển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng.

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND  ngày 17/07/2008

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 17/07/2008

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bến Tre ban hành ngày 17/07/2008 về việc ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.