List/Grid

Tag Archives: thẩm định hồ sơ

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.