List/Grid

Tag Archives: thư viện tư nhân

Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009

Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009

Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.