List/Grid

Tag Archives: thương nhân nước ngoài

Thông tư  số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011

Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011

Thông tư  số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thương nhân đó chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 06 tháng 9 năm 2000 quy định về Văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam