List/Grid

Tag Archives: thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định; cơ sở dữ liệu; hệ thống thông tin; người trung gian; phương tiện điện tủ

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005 về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.