List/Grid

Tag Archives: thương mại điện tử

Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT bộ trưởng bộ công thương ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử.

Thông tư số  09/2008/TT-BCT  do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008

Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008

Thông tư số  09/2008/TT-BCT  do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008 Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định về thương mại điện tử.