List/Grid

Tag Archives: tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010

Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010

Thông tư số14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.