List/Grid

Tag Archives: tang vật là Động vật hoang dã còn sống thuộc loài nguy cấp.

Thông tư số 90/2008/TT-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 28/08/2008

Thông tư số 90/2008/TT-BNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 28/08/2008

Thông tư số 90/2008/TT-BNN do Bộ Nông Nghiệp ban hành ngày 28/8/2008 hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu.