List/Grid

Tag Archives: tài sản văn hoá

Quyết định 1095/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 24/12/2008

Quyết định 1095/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 24/12/2008

Quyết định 1095/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hoá, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012.