List/Grid

Tag Archives: tài sản nhà nước

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010 quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của hội đồng bán đấu giá tài sản.

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg  ngày 27/8/2008

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Luật Quản lý, Sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Quản lý, Sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Quản lý, Sử dụng tài sản Nhà nước của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 09/2008/QH12 ngày 03-06-2008 quy định Chế độ Quản lý, Sử dụng Tài sản Nhà nước tại Cơ quan Nhà nước, Đơn vị Vũ trang Nhân dân, Đơn vị Sự nghiệp Công lập, Tổ chức Chính trị, Tổ chức Chính trị – Xã hội, Tổ chức Chính trị Xã hội – Nghề nghiệp, Tổ chức Xã hội,Tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp

Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999

Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999

Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999 của Chính phủ Quy định Tổ chức lại Tổng cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính

Luật thực hành tiết kiệm Chống lãng phí số 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm Chống lãng phí số 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm Chống lãng phí số 48/2005/QH11 Do quôc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên.