List/Grid

Tag Archives: T- BNNPTNT

Thông tư 69/2009/TT- BNNPTNT ngày 27/10/2009

Thông tư 69/2009/TT- BNNPTNT ngày 27/10/2009

Thông tư 69/2009/TT- BNNPTNT ngày 27/10/2009 quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen.