List/Grid

Tag Archives: Tổng liên đòan lao động Việt Nam

Luật Công Đoàn được QH08 thông qua ngày 30/06/1990

Luật Công Đoàn được QH08 thông qua ngày 30/06/1990

Luật Công Đoàn được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990 quy định chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.