List/Grid

Tag Archives: tổng công ty nhà nước

Thông tư 26/2009/TT- NHNN ngày  30/12/2009

Thông tư 26/2009/TT- NHNN ngày 30/12/2009

Thông tư 26/2009/TT- NHNN ngày  30/12/2009 quy định việc mua-bán ngoại tệ của một số tập đoàn, tổng công ty Nhà Nước.

Thông tư số 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008

Thông tư số 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008

Thông tư số 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty Nhà nước

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.