List/Grid

Tag Archives: tổ chuyên gia đấu thầu

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.