List/Grid

Tag Archives: Tổ chức văn thư lưu trữ Bộ Cơ quan ngang Bộ Cơ quan ngang Chính phủ

Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/04/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/04/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/04/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan ngang Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.