List/Grid

Tag Archives: tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở thị trấn

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân.