List/Grid

Tag Archives: tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/04/2009

Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/04/2009

Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.